POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) dba o ochronę prywatności. Niniejsza Polityka prywatności i danych osobowych, (Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich działań realizowanych przez PZPO prowadzonych w ramach realizowania przez PZPO celów statutowych, w tym podnoszenia jakości usług serwisów oferujących usługi oponiarskie, prowadzenia przez PZPO Programu certyfikacji warsztatów oponiarskich oraz działań na rzecz członków PZPO i partnerów i dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Programu.

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 • Administratorze danych – podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest nim PZPO z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 31, 02-516 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473364, NIP 7010395067;
 • Członku Związku – członek PZPO;
 • Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Program – program certyfikacji warsztatów oponiarskich w ramach którego PZPO zarządza działaniami zmierzającymi do nadawania tym warsztatom certyfikatu oponiarskiego na podstawie standardu opracowanego przez PZPO oraz upowszechnianie tego certyfikatu z wykorzystaniem zastrzeżonych na rzecz PZPO znaków Certyfikatu Oponiarskiego;
 • Przetwarzający – podmiot, w szczególności TÜV SÜD, któremu powierzone zostały Dane osobowe przez Administratora danych w celu realizacji usług certyfikacji oraz innych powiązanych z certyfikacją usług oraz szkoleń;
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Statut PZPO – Statut PZPO przyjęty przez Zgromadzenie Założycielskie w dniu 4 lipca 2013 r.;
 • Strona internetowa Programuwww.certyfikatoponiarski.pl
 • TÜV SÜD – TÜV SÜD Polska sp. z o.o. prowadząca certyfikację oraz audyty zgodności Warsztatów z wymaganiami Standardu PZPO;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Stronę internetową Programu.
 • Warsztat – warsztat oponiarski bądź ogólno-mechaniczny prowadzący usługi serwisu opon, który zgłosi do PZPO (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.certyfikatoponiarski.pl) chęć certyfikacji.

Zgodność z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO, w szczególności art. 5 RODO ustanawiającym ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. PZPO przetwarza dane osobowe osób fizycznych reprezentujących Warsztaty, które zgłaszają się do PZPO za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.certyfikatoponiarski.pl w celu uzyskania certyfikacji.

W celu przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz audytu, PZPO współpracuje z TÜV SÜD, który to podmiot podpisuje z Warsztatem umowę dotyczącą przeprowadzenia certyfikacji. W związku z tym, osoby wypełniające formularz zgłoszeniowy i pozostawiające swoje dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, PESEL, numeru telefonu, stanowiska, adresu lokalizacji Warsztatu, zgadzają się zarazem, że PZPO przekaże te dane do TÜV SÜD w celu skontaktowania się z Warsztatem i podpisania umowy na przeprowadzenie certyfikacji.

Powyższe dane kontaktowe zbierane są w celu wykonania żądanej przez zgłaszającego usługi certyfikacji. PZPO będzie przetwarzać te dane także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych z uwagi na rolę nadzorczą PZPO nad całym procesem certyfikacji oraz twórczą w zakresie opracowania standardu PZPO, w tym kryteriów certyfikacji Programu. PZPO może kontaktować się z osobami zgłaszającymi Warsztat do procesu certyfikacji w celu ustalenia szczegółów czy w innych kwestiach. PZPO zapewnia także szkolenia dla audytorów TÜV SÜD wymaganych dla zapewnienia niezbędnych kompetencji.

Klauzula informacyjna. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO PZPO informuje, że:

 • PZPO jest Administratorem Pani/Pana Danych osobowych.
 • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia certyfikacji Warsztatów, kontaktu oraz nadzoru nad całym procesem certyfikacji oraz przekazywania informacji o usługach, informacji branżowych oraz realizacji ewentualnych szkoleń na podstawie otrzymanego przez PZPO zgłoszenia oraz uzasadnionego interesu Administratora danych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji zgłoszenia w celu wykonania usługi certyfikacji) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych) RODO. Dane osobowe zostaną także przekazane przez PZPO do TÜV SÜD w celu skontaktowania się z Warsztatem i podpisania umowy na przeprowadzenie certyfikacji na podstawie zawartej pomiędzy PZPO a TÜV SÜD umowy powierzenia danych osobowych.
 • Rodzaj danych: przetwarzane będą następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, PESEL, adres lokalizacji Warsztatu lub inny adres podany przez zgłaszającego, osobę wypełniającą formularz zgłoszeniowy.
 • Kategorie osób, których dane dotyczą: pracowników, współpracowników Warsztatu, TÜV SÜD, osób wypełniających formularz zgłoszeniowy na Stronie internetowej Programu. uczestników szkoleń i innych wydarzeń realizowanych w ramach działalności statutowej PZPO, użytkowników Strony internetowej Programu.
 • Powierzone przez Administratora danych Dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego w celu realizowania usług certyfikacji lub innych powiązanych usług, informacyjnych, przeprowadzenia szkoleń, kontaktu oraz przekazania informacji, zawarcia umowy i innych działań popularyzujących działalność PZPO.
 • Pani/Pana Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z PZPO dla realizacji powyżej wskazanych celów. Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów publicznych oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa.
 • Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług certyfikacji oraz Programu oraz konieczności weryfikacji i potwierdzenia uzyskania certyfikacji oraz w stosownym zakresie na podstawie przepisów prawa i uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii Danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Danych osobowych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych.
 • W przypadku Danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji certyfikacji, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych Twoich Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi danych,
  • w przypadku Danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Twoje Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych: biuro@pzpo.org.pl

Jakie Dane osobowe zbieramy

Dane osobowe osób reprezentujących Warsztaty lub dokonujących zgłoszenia Warsztatu do certyfikacji zbieramy przez Stronę internetową Programu. Także przetwarzamy dane osobowe przekazane PZPO w przypadku kontaktu za pośrednictwem adresu email: biuro@pzpo.org.pl, Dane osobowe zbierane podczas spotkań, rejestracji na wydarzeniach i szkoleniach lub bezpośrednio oraz poprzez formularze i Stronę internetową Programu. Abyś mógł skorzystać z niektórych aktywności w ramach prowadzonych przez PZPO działań, będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy, zarejestrować się lub podać wybrane dane. Podczas rejestracji zapytamy Cię o określone dane niezbędne na rzecz realizacji działań, certyfikacji. Dane osobowe te mogą być również pozyskane i przekazane nam przez naszych partnerów lub inne podmioty współpracujące z PZPO w celu realizacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Danych osobowych zadań. W przypadku określonych działań możemy zbierać Dane osobowe w sposób bezpośredni, w celu realizacji certyfikacji, audytu, ustalonych aktywności oraz zadań PZPO.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej Programu, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą Strony internetowej Programu, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Dane osobowe zbierane przez PZPO będą wykorzystane wyłącznie do realizacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Ochrony Danych celów oraz celów określonych w Statucie PZPO, w tym kontaktowania się oraz przesyłania informacji branżowych, w zakresie certyfikacji, audytu, informacji o zmianach w Programie. Dane osobowe zbierane w ramach organizowanych przez PZPO inicjatyw, wydarzeń, prowadzonych działań będą wykorzystywane zgodnie z podawanymi informacjami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszych stronach internetowych oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom organu nadzorczego lub na żądanie innych uprawnionych ustawowo organów. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Danych Osobowych celów.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować

Jeżeli podałeś nam adres kontaktowy, możesz otrzymać od nas informacje dotyczące certyfikacji, audytu, realizowanych działań lub inne. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli do przekazania ważne informacje dotyczące realizowanych działań.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie Danych osobowych

O zmianie Danych osobowych możesz poinformować nas drogą mailową na adres: biuro@pzpo.org.pl

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje Dane osobowe

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO i obowiązującymi przepisami krajowymi. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Pliki cookies

Strona internetowa Programu wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Stronę internetową Programu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim) oraz www.aboutcookies.org (w języku angielskim).
Rodzaje plików cookies:
– sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Twojego komputera, lub
– trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty.
Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.
Przechowywanie określonego rodzaju plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda następuje przez wybranie określonego rodzaju cookies, które mogą być zastosowane przez Stronę internetową Programu. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Strony internetowej Programu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Programu.

Zmiany naszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych

Polityka w obecnej wersji obowiązuje od dnia 2 września 2019 r.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych poprzez opublikowanie nowych zasad na Stronie internetowej Programu z dodatkową informacją (pop-up) na Stronie internetowej Programu, kiedy nastąpiła aktualizacja. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i Danych osobowych prosimy o kontakt: biuro@pzpo.org.pl

Korzystając ze Strony internetowej Programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy, jak też biorąc udział w realizowanych działaniach, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką Prywatności i Ochrony Danych, w tym Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez PZPO Twoich Danych osobowych.

This post is also available in: enEnglish (angielski)